ActWare icon ActWare

Основни Цели

Програмният продукт ActWare е планиран, проектиран и разработен за постигането на две главни цели:

 • реализиране на всички възможни функции, обезпечаващи изцяло всекидневната работа в отделите по гражданско състояние в общинските администрации;
 • използване на водещи софтуерни решения за разработка и организация на базата данни, така че крайните потребители да получат максимални възможности, стабилност и сигурност в своята работа.

ActWare е проектиран така, че в бъдеще когато българското законодателство позволява, той да прерасне в електронен регистър и да предложи богат набор от допълнителни услуги.

Представяне

Визуална представа за възможностите на продукта можете да добиете от специално подготвените презентационни екрани.

Възможности

По-важните възможности на ActWare са:

 1. Въвеждане на актове за раждане, брак и смърт. Два са основните подходи – актуализация чрез вече въведени съобщения за раждане, брак и смърт или техните корекция и чрез директно въвеждане на акта в системата;
 2. Улеснения при въвеждането на данни – продуктът се интегрира безпроблемно с ЛБД "Население" за Windows и визуализира данни за лица, живеещи в общината, като по този начин спестява усилия на потребителите;
 3. Нанасяне на корекции в актовете. Една иновация на фирма АРМСОФТ е, че при нанасянето на корекции само част от показателите могат да бъдат променяни, в зависимост от основанието за корекция. Това намалява значително трудностите при попълване на документи за корекция;
 4. Отпечатване на актове за раждане, брак и смърт, удостоверения за раждане, брак, препис-извлечение от акта за смърт както и съобщение за брак. Системата за печат е изцяло Windows интегрирана и осигурява лесен, бърз и безпроблемен печат на каквито и да е принтери;
 5. Отпечатване на азбучници;
 6. Съхраняване на всички предишни състояния на актовете и изключително удобен начин за разглеждане и сравнение на различните състояния на даден акт;
 7. Богата система за търсене на актове с възможности за комбиниране на имена, номер, дата и населено място на акта, ЕГН, състояние на акт и т.н.
 8. Прикрепване към всеки акт на снимка (цифрово копие) на хартиения акт. Тази възможност позволява на общинските администрации да въведат в базата данни всички актове от дадена актова книга (еднократно) и те да бъдат използвани едновременно и многократно от всички служители без повече да е необходимо отварянето на актовата книга;
 9. Мощна подсистема за описание на потребителите (длъжностните лица) и техните права. Всеки потребител може да бъде описан, като му се дават различни права за достъп и работа. Например: разглеждане и отпечатване, корекция, администриране и т.н.
 10. Пълна журнализация на промените в данните. За всяка промяна в базата данни се записва кой потребител я е извършил и кога е станало това. При напускане на длъжностното лице или промяна на неговите функции правата му в програмния продукт могат да бъдат променяни и дори да бъде деактивиран, т.е. този потребител няма да бъде допускан повече в системата, но всички негови предишни действия се запазват като извършени от него на съответната дата;
 11. Зареждане на данни от съществуващи информационни системи в областта на гражданското състояние.

Среда

АРМСОФТ ActWare работи на операционни системи Windows XP/7/8 за работни станции. За сървър препоръчваме Windows 7/Server 2008/Server 2012.

Фирма АРМСОФТ е регистриран партньор на световния лидер във софтуерната индустрия Microsoft. Сътрудничеството с Майкрософт позволи на нашата фирма да създаде съвременен програмен продукт за общинските администрации, като използва най-модерните технологии по отношение на среда за разработка и база данни. Програмния продукт ActWare е разработен на езиците C# и С++. Тези програмни езици са използвани при разработването на голяма част от приложните програмни средства в света. С помощта на тези системни програмни средства фирма АРМСОФТ успя да създаде продукт, който се отличава с много добра стабилност, бързодействие и удобен, интуитивен потребителски интерфейс. ActWare използва Microsoft SQL Server база данни (MSDE 2000), която предоставя няколко основни предимства на потребителите:

 1. Нулеви разходи за допълнителни лицензи за базата данни. Повечето български продукти предлагани на пазара неявно изискват наличието на лицензи за използване на съответната база данни. Често пъти тези факти се премълчават и крайния потребител (общинските администрации) използват тези бази данни без да имат право на това;
 2. Изключителна стабилност и бързодействие. Microsoft SQL Server заема първите 3 места и общо 7 от първите 10 в тестове проведени от водещата в света независима група за анализ и сравнение на бази данни при най-добро съотношение цена/бързодействие;
 3. Отлични възможности за бъдещо нарастване на обема на поддържаната информация;
 4. Безпроблемна работа на базираните на SQL Server системи, без да е необходим специален администратор на бази данни за поддръжката.

LRK icon ArmSoft LRK

Представяне

Целта на Програмният продукт ArmSoft LRK е да подобри значително обслужването на гражданите в направление „ГРАО“ чрез драстично намаляване на технологичното време за справки в Личните Регистрационни Картони (ЛРК), както и облекчаване работата на служителите.

Цифровите копия (снимките) на ЛРК са организирани така, че е възможно да се правят справки в тях от всички работни места в отделите по ЕСГРАОН и АПОН, да се търси по ЕГН и/или имена.

АРМСОФТ ЕООД предлага и извършването на услугите по сканиране на Личните Регистрационни Картони (ЛРК) и въвеждането в продукта (базата данни) на заснетия материал, както и въвеждането на ЕГН и имената на титулярите.

RegPages icon RegPages

Цел

Конкретната цел на продукта е да автоматизира работата със старите Семейни регистри. Най-старите такива регистри са от 1912 г. и състоянието им в повечето общини е много лошо. Информацията от тези регистри не фигурира в електронен вид, което налага служителите да правят справки в тези стари книги, което е времеемка задача. Същевременно, всяко боравене с тези книги, крие сериозни рискове за влошаване на тяхното състояние. Логичния изход от ситуацията е въвеждането на тези регистри в електронен вид.

Подобно решение вече се използва в другия наш продукт – ArmSoft ActWare, в който от самото начало е предвидена възможност за прикачване на снимка на акта към записа в базата. Тази възможност се използва широко от общинските администрации закупили нашия продукт (над 40 общини и кметства) и е в ход процес на пълно въвеждане на всички актове – и стари и нови, които се съхраняват в общините.

Необходимо уточнение е, че за разлика от конкурентни продукти, при работата със снимки на актовете не е необходимо закупуването на допълнителен продукт, който да извършва това, поради липсата на подобна възможност в самия продукт по актосъставяне.

Възможности

Програмния продукт ArmSoft RegPages - Семейни Регистри има следните възможности:

 • Търсене на цифрово изображение по имена на глава и/или членове на домакинство, адрес, номер на том и страница;
 • Показване на екрана цифровото изображение на намерената страница;
 • Отпечатване на цифровото изображение.

Програмния продукт се предоставя безплатно, ако информацията в базата данни се въвежда от нас.

АРМСОФТ ЕООД предлага продукта ArmSoft RegPages - Семейни Регистри, както и извършване на дейностите по заснемането и въвеждането в електронния регистър на Семейните регистри.

Предимства, при ползването на услугите на АРМСОФТ ЕООД:

 • Всичката необходима техника за осъществяване на цифровизацията се осигурява от АРМСОФТ ЕООД;
 • Цифровизираните изображения не напускат територията на общинската администрация и се гарантира спазването на Закона за защита на личните данни;
 • При цифровизирането на Семейните регистри, се извършва обвързване на изображенията в базата данни с информация за главите на домакинствата: имена, адрес, том и страница.

TombStone iconTombStone

Представяне

Продуктът ArmSoft TombStone (АРМСОФТ Гробищен Парк) е предназначен да автоматизира и улеснява дейностите по поддържане на картотеките на гробищните паркове.

Разработен e на високо технологично ниво и подпомага общините в процеса на изграждане на "електронна община". Продуктът е съобразен със съвременните тенденции в областта на електронното правителство и е изключително подходящ за реализиране на обслужване на гражданите на едно гише.

Програмата има възможност да работи с повече от един гробищен парк.

Програмата съхранява информация за гробните места, за починалите, за наследниците, които се грижат за гробните места; има възможност да се установят различни ценови зони в гробищния парк; има възможности за печат на предупредителни писма за откупените гробни места и на удостоверения за откупуване на гробно място, както и възможност за търсене по починал, по наследник, по номер на удостоверение, справка за празни гробни места и др. Безспорно предимство на програмата е и възможността за решителното подобряване на отчетността (в т.ч. и финансова) в съответните звена на общините.

Възможностите на продукта значително превъзхождат възможностите на всички познати до момента продукти в тази област. Използваните съвременни програмни технологии са така съчетани, че не изискват закупуването на допълнителен системен софтуер, натоварващ бюджета на общинските администрации.

ArmSoft EuroDOCS-1191ArmSoft EuroDOCS-1191

Представяне

Продуктът ArmSoft EuroDOCS-1191 (АРМСОФТ Многоезични стандартни удостоверения) е предназначен да автоматизира работата с документи издавани съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 6 юли 2016 година, за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

Чрез продукта се реализира възможност за издаване на следните многоезични стандартни удостоверения, които се прилагат към документите по гражданско състояние:

 • многоезично стандартно удостоверение за раждане (към удостоверение за раждане и препис извлечение от акт за раждане);
 • многоезично стандартно удостоверение за граждански брак (към удостоверение за сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за брак);
 • многоезично стандартно удостоверение за смърт (към препис – извлечение от акт за смърт);
 • многоезично стандартно удостоверение за семейно положение (прилага се към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца);
 • многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност (прилага се към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина);
 • многоезично стандартно удостоверение за местоживеене (прилага се към удостоверения за постоянен и настоящ адрес).

Програмата автоматично попълва нужните данни от програмните продукти ЛБД "Население" и ArmSoft ActWare, както на кирилица, така и на латиница.

ArmSoft TSU RegistersАрмСофт ТСУ Регистри

Представяне

Продуктът АрмСофт ТСУ Регистри е предназначен да улесни работа на общините при дигитализиране на разични видове архиви

Поддържаните до момента регистри са:

 • Регистър за издадени разрешения за строеж;
 • Регистър за въведени в експлуатация сгради 4-та и 5-та категории;
 • Регистър допускане промяна ПУП;
 • Регистър на одобрени ПУП;
 • Регистър на технически паспорти;

Всеки запис в регистрите може да се обвърже със страница от сканиран хартиен регистър

Има възможност да се автоматизира визуализирането на регистрите на интернет страница на община.

Пример за визуалиция на данни в интернет страница

В зависимост от нуждите и техническите възможности на общините, може да се направи както динамична интеграция, така и статична интеграция с интернет страницата на общината.

 • Статична интеграция, на интернет сайта се поставя таблица генерирана от програмата:

  Въведени в експлоатация сгради 4 и 5 категория

  Дата Вх. № и дата на преписка Наименование на строежа Местонахождение Възложител Лице СН/техн. р-л Обработил преписка Забележка
  3818 22/08/2003 г. 7000-2006/26/08/2003 г. Преустройство и реконструкция на хотелски Комплекс "Скът" за Комплексен административен център гр.Бяла Слатина" Б.Слатина, кв.91, УПИ -І Частна Общинска Собственост ЕТ"Тома-89-Хр. Мингас" - Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
  3 19/05/1994 г. - / - кафе аперитив Б.Слатина, кв.6, зона ІІ Петър ******* Иванов арх. В.Цветков
  3 22/03/2021 г. 9400-560/19/03/2021 г. Кафе-смесена сграда Алтимир кв.37 упи ХVIII-139 Альоша ******* Костов "Мултиплекс инженеринг" ЕООД арх. П. Червеняшки
  2 24/10/2003 г. 9400-2249/26/08/2003 г. Основен ремонт на жилищна сграда жилищна сграда-източно и западно крило с магазини Б.Слатина, кв.80а, УПИ-ІХ Васил ******* Василев Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
  2 12/05/1994 г. - / - Кафе аперитив Търнава, кв.60, пар.ХVІІ Даниел Василев ЕФ."Васи" арх. В.Цветков
  1 09/06/1993 г. - / - Вътрешно преустройство на 1-ви и 2-ри етаж на жилищна сграда Б.Слатина кв.88, кад.№ 596 "Първа частна банка" АД - София Д. Златанов арх. В.Цветков
  1 06/05/1994 г. - / - Кафе аперитив Б.Слатина, кв.48, пар.ХІІ Пенка Борисова Могилска арх. В.Цветков

  Експорт в Microsoft Excel

  Изтегли Регистър Издадени разрешения за строеж
  Въведени в експлоатация сгради 4 и 5 категория
 • Динамична таблица, показваща актуална информация:

  Регистър Издадени разрешения за строеж


  registers.arm-soft.app

Модерни технологии

АрмСофт ТСУ Регистри използва JSON да съхранява информацията.

Това дава възможност за лесното и споделяне с други услиги и изключително бърза интеграция в съществуващи системи.